Home»KASHMIR»MARKHA

MARKHA

Duration: 6 Nights / 7 Days

Destination Covered: Leh - Saboo Gompa - SOS Village (Choglamsar) - Takthok - Chemrey - Hemis Monasteries - Phyang) – Basgo - Alchi - Ridzong - Lamayuru - Leh