Home»RAJASTHAN»PUSHKAR

PUSHKAR

Duration: 4 Nights / 5 Days

Destination Covered: Jaipur - Pushkar - Mount Abu - Udaipur

Duration: 9 Nights / 10 Days

Destination Covered: Delhi – Agra – Fatehpur Sikri – Jaipur – Jodhpur – Ranakpur – Udaipur – Pushkar – Delhi

Duration: 13 Nights / 14 Days

Destination Covered: Delhi - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur- Ranakpur- Udaipur - Pushkar- Jaipur - Fatehpur Sikri- Agra

Duration: 10 Nights / 11 Days

Destination Covered: Jaipur - Jodhpur- Pushkar - Jaisalmer - Bikaner - Udaipur - Mount Abu

Duration: 8 Nights / 9 Days

Destination Covered: Delhi – Agra – Jaipur – Jodhpur - Udaipur – Pushkar – Delhi

Duration: 2 Nights / 3 Days

Destination Covered: Pushkar

Duration: 16 Nights / 17 Days

Destination Covered: Delhi - Fatehpur - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Ranakpur - Udaipur - Kota - Pushkar - Jaipur - Bharatpur - Agra